Zygomycota



Collection Salt Point State Park, California: 2007-11-03
Phycomyces blakesleeanus
Spores: 10-12x6.2-7.2